dr Joanna Kwasiborska-Dudek

Zespół

dr Joanna Kwasiborska-Dudek

neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2

 

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek od ponad 20 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Od 20 lat wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

 

Współzałożycielka i członek zarządu Centrum Adesse w Warszawie, w którym od 2010 roku pracuje w zespołach diagnostycznym i terapeutycznym.

 

Dzięki współpracy z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne sprowadziła do Polski narzędzia przesiewowe SACS do wykrywania wczesnych symptomów autyzmu. Wzięła udział w przeprowadzeniu adaptacji i walidacji polskiej wersji narzędzi do diagnozy autyzmu ADOS i ADI-R. Dzięki współpracy z UC Davis MIND Institute i ośrodkiem ASELCC sprowadziła do Polski metodę terapii Early Start Denver Model (ESDM) dla małych dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

 

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek była pierwszym w Polsce (a zarazem trzecim w Europie) certyfikowanym terapeutą modelu ESDM, a także pierwszym certyfikowanym trenerem tej metody w Europie. Jest jedynym trenerem ESDM w Polsce. Przeszkoliła z metody ESDM wielu specjalistów z Polski i zagranicy (m.in. Australii, Francji, Grecji, Łotwy, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii).

 

W trakcie stażu w ośrodku ASELCC w Melbourne uzyskała dodatkowe uprawnienia do pracy z rodzicami dzieci z ASD w ramach metody ESDM, a podczas pierwszego na świecie szkolenia dla trenerów ESDM zorganizowanego przez UC Davis MIND Institute w Sacramento uzyskała uprawnienia do prowadzenia coachingu rodziców w modelu P-ESDM.

 

Jako redaktor naukowy dwóch podręczników poświęconych metodzie ESDM: podręcznika dla specjalistów oraz podręcznika terapii grupowej metodą ESDM (G-ESDM) czuwała nad zgodnością polskich wydań publikacji z założeniami metody.

Wykształcenie

2014: zdobycie międzynarodowego certyfikatu trenera ESDM

 

2014: uzyskanie uprawnień do prowadzenia coachingu rodziców dzieci z ASD (P-ESDM), UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA

 

2013: uzyskanie uprawnień do prowadzenia badań przesiewowych z użyciem zrewidowanej wersji narzędzi SACS-R, La Trobe University, Melbourne, Australia

 

2012: zdobycie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM

 

2010: uzyskanie certyfikatów ADOS i ADI-R, University of Dublin, Trinity College, Irlandia

 

2009: uzyskanie uprawnień do prowadzenia badań przesiewowych z użyciem narzędzi SACS, La Trobe University, Melbourne, Australia

 

2009: nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

2003: ukończone Specjalistyczne Studium Neurologopedii, Lublin

 

2000: ukończone pięcioletnie studia logopedyczne na kierunku pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Wybrane kursy i szkolenia

Szkolenie BOSA (Brief Observation of Symptoms of Autism), UCLA Center for Autism Research and Treatment, USA

 

Szkolenie ESDM Parent Coaching Workshop (P-ESDM), UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA

 

Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa

 

Szkolenie The Early Start Denver Model (ESDM) Parent Module, Victorian Autism Specific Early Learning and Care Centre (ASELCC), Margot Prior Wing, La Trobe University, Melbourne, Australia

 

Szkolenie The Early Start Denver Model (ESDM), Victorian Autism Specific Early Learning and Care Centre (ASELCC), Margot Prior Wing, La Trobe University, Melbourne, Australia – zakończone zdobyciem międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM

 

Szkolenie podstawowe Picture Exchange Communication System (PECS), Warszawa

 

Szkolenie Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood. The Social Attention and Communication Study, Warszawa

 

Seminar on Administration and Scoring of Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition (BAYLEY-III), Warszawa

 

ADOS Research Training, Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Department of Psychiatry, Dublin, Irlandia

 

ADI-R Reliability Course, Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Department of Psychiatry, Dublin, Irlandia

 

ADOS-G Clinical Training – certyfikat Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Department of Psychiatry, Dublin, Irlandia

 

Kurs pierwszego stopnia metody HANDLE Get a HANDLE on Neurodevelopmental Differences – certyfikat The HANDLE Institute, Warszawa

 

Fizjoterapia w neonatologii, Warszawa

 

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Warszawa

 

Diagnoza pierwszych symptomów autyzmu – narzędzia do badań przesiewowych SACS, Melbourne, Australia

 

Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – efektywny program percepcyjno-motoryczny do zastosowania w twojej klasie, Warszawa

 

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, Warszawa

 

Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych z układem ruchowym całego ciała, Warszawa

 

Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej, Warszawa

 

Glottodydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna – licencja ukończenia studiów glottodydaktycznych, Sopot

 

Wspomagające sposoby porozumiewania się (trzy stopnie), Kwidzyn

 

Praca pedagogiczna z dziećmi i dorosłymi metodą komunikacji symbolicznej Bliss – międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi metodą komunikacji symbolicznej Bliss, Warszawa

 

Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym, Kraków

 

Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa

 

Techniki komputerowe wykorzystywane w edukacji dzieci i młodzieży z m.p.d., Londyn, Wielka Brytania

 

AAC – alternatywna i augmentatywna komunikacja, Londyn, Wielka Brytania

 

Orientacja w zakresie pedagogiki specjalnej w Holandii, Utrecht, Amsterdam, Holandia

Doświadczenie zawodowe

2001 do chwili obecnej: wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Logopedii, ul. Szczęśliwicka 40

 

2012 i 2013: Autism Specific Early Learning and Care Centre (ASELCC), La Trobe University, Melbourne, Australia

 

2010: Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Dublin, Irlandia

 

2005-2010: Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Częstochowska 12, a następnie Poradnia Logopedyczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym – prowadzenie terapii neurolopedycznej

 

2009: La Trobe University, Melbourne, Australia

 

2001-2004: Laboratorium Zaburzeń Mowy Czytania i Pisania Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Spiska 16 – prowadzenie terapii logopedycznej

 

1998-1999: Nash College of Further Education, Bromley, Wielka Brytania – półtoraroczna praktyka – praca z młodzieżą mającą trudności w mówieniu; ponad 80% uczniów stanowiły osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

1997: Nash College of Further Education, Bromley, Wielka Brytania – udział w wakacyjnych turnusach terapeutycznych – praca z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną

 

1997: Hogeschool van Utrecht, Holandia

Udział w konferencjach doszkalających

Konferencja The Summer Institute on Neurodevelopmental Disorders, University of California, Davis, USA

 

Konferencja szkoleniowa Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji, prof. Tony Attwood, Warszawa

 

X International Congress Autism-Europe New Dimensions for Autism, Budapeszt, Węgry

 

OTARC's Research Forum, Olga Tennison Autism Research Centre, La Trobe Univeristy, Australia

 

SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe: diagnoza, prognoza, interwencja, Warszawa

 

Trudne zachowania – pozytywne podejście, Warszawa

 

Let's Talk Together – AAC in Europe, Warszawa

 

Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, Warszawa

 

Diagnoza zespołu Aspergera, Warszawa

 

Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii, Warszawa

 

ADHD u młodzieży, Warszawa

 

IX International Congress Autism-Europe A Future for Autism, Catania, Włochy

 

Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia, Warszawa

 

Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Poznań

 

Teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa

 

Asia Pacific Austism Conference 2009, Sydney, Australia

 

Dostępność świadczeń dla osób z autyzmem na Mazowszu – problemy i drogi rozwiązywania, Warszawa

 

Rain Man jest wśród nas. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym, Kraków

 

Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, Warszawa

 

Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa

 

Terapeutyczne i diagnostyczne rezultaty u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – aktualny stan badań i perspektywy, Wrocław

 

Problemy emisji głosu w mowie i śpiewie - część I i II, Warszawa

 

Logopedia – teoria i praktyka, Wrocław

 

Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Warszawa

 

Wczesne wykrywanie i rehabilitacja zaburzeń słuchu u dzieci, Warszawa

 

Wieczne dzieci czy dorośli. Problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa

 

Oddech i elementy emisji w mowie, Warszawa

 

Edukacja językowa i matematyczna dzieci, Sopot

 

Second Congress of Croatia Speech and Language Pathologists Speech and Language Pathology in the New Millenium, Zagrzeb, Chorwacja

 

Porozumiewanie się dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami OUN z otoczeniem, Czerniawa

 

Wspomagające sposoby porozumiewania się, Kwidzyń

Wystąpienia na konferencjach naukowych

X Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Forum Logopedy pod patronatem Polskiego Związku Logopedów – poprowadzenie wykładu pt. Diagnozowanie logopedyczne dzieci z ASD (współautorka dr Danuta Emiluta-Rozya) oraz warsztatów pt. Rola logopedy w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z ASD

 

Konferencja Akademii Logopedy z cyklu KOCHAM LOGOPEDIĘ Autyzm. Zaburzenia komunikacji – poprowadzenie wykładów Etapy diagnozowania logopedycznego małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) (współautorka dr Danuta Emiluta-Rozya) oraz Jak rozpoznać nieprawidłowy rozwój komunikacji dziecka w okresie prelingwalnym? Jak pracować nad rozwojem komunikacji małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD)? (współautorka lek. Maja de Ines)

 

V Ogólnopolska Konferencja Europejski Dzień Logopedy W świat autyzmu, Warszawa – poprowadzenie wykładu inauguracyjnego pt. Model wczesnej interwencji dla dzieci z ASD: wczesne rozpoznanie (SACS-R), wczesna diagnoza (ADOS-2, ADI-R), wczesna interwencja terapeutyczna (ESDM)

 

II Konferencja Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada Fundacji Synapsis Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu przy użyciu narzędzi SACS-R

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, metody terapii, skuteczna komunikacja, Warszawa – wystąpienie pt. ESDM: wielospecjalistyczna metoda wczesnej interwencji dla dzieci z ASD od 12.miesiąca życia

 

Konferencja Actualités de la recherche et des interventions précoces en Autisme, Marsylia, Francja – wystąpienie pt. The first ESDM centre in Europe: Adesse Therapeutic Centre, Warsaw, Poland. Presentation of the facility and effectiveness of ESDM treatment (współautor mgr Tomasz Mróz)

 

Konferencja Mamo, Tato, czy mam autyzm?, Warszawa – wystąpienie pt. SACS-R – narzędzia do badań przesiewowych dzieci pod kątem ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa – prezentacja pt. SACS-P – podsumowanie wyników badań pilotażowych

 

Sympozjum Autyzm dziecięcy – zaburzenie wielodyscyplinarne, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach – wygłoszenie wystąpienia pt. ESDM – The Early Start Denver Model w intensywnej wczesnej interwencji

 

II konferencja w ramach cyklu szkoleniowego Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka: Komunikacja drogą rozwoju – różnorodne metody stymulacji, Bydgoszcz – wygłoszenie referatu pt. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – w ujęciu teoretycznym i praktycznym

 

Ogólnopolska konferencja szkoleniowa AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości, Warszawa – wygłoszenie wystąpienia pt. Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu (współautorka mgr Katarzyna Regulska)

 

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Rozumiem – mówię – poznaję świat. Terapia zaburzeń językowych u dzieci w wieku 0-5 lat, Poznań – wygłoszenie wystąpienia pt. Model wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Wieloaspektowy chrakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy, Katowice – wygłoszenie wystąpienia pt. Model wczesnej interwencji dla dzieci z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

III Naukowa Konferencja Logopedyczna Nowa logopedia. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Kraków – wygłoszenie referatu pt. ADI-R i ADOS: wystandaryzowane narzędzia do diagnozy osób z autyzmem. Omówienie narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczących zaburzeń komunikacji (współautorka dr Izabela Chojnicka – Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

Międzynarodowa Konferencja Leczenie dziecka z autyzmem – zintegrowane podejście, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. ADOS i ADI-R – pierwsze w Polsce wystandaryzowane narzędzia do diagnozy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (współautorzy: dr hab. n. med. Rafał Płoski, dr Izabela Chojnicka – Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

Międzynarodowa Konferencja Kierunki edukacji i wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością w biegu ich życia – teoria i praktyka, Kraków – wygłoszenie referatów pt. Właściwe narzędzie diagnostyczne wyzwaniem prawidłowej diagnozy. Wprowadzenie polskich wersji dwóch instrumentów do diagnozy autyzmu: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) oraz Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (współautorzy: dr hab. n. med. Rafał Płoski, dr Izabela Chojnicka – Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Refleksje na temat AAC z punktu widzenia wykładowcy i praktyka-logopedy (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)

 

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Wczesna interwencja logopedyczna, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. Wczesna diagnoza autyzmu warunkiem rozpoczęcia wczesnej interwencji terapeutycznej (przegląd badań przesiewowych i narzędzi diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu)

 

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, Warszawa – wygłoszenie referatów pt. Wskazówki do diagnozy poszczególnych typów dyzartrii (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska) oraz Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym (współautorki: mgr Małgorzata Golanowska, dr Olga Jauer-Niworowska, dr Dorota Lipiec, mgr Alicja Malinowska, mgr Izabela Więcek-Poborczyk)

 

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa – wygłoszenie referatu pt. Terapia osób z zaburzeniami koordynacji mięśni aparatu mowy (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska)

 

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Warszawa – wygłoszenie referatów pt. Kształtowanie umiejętności dziecka z cechami autyzmu (współautorka dr Olga Jauer-Niworowska) oraz Różnorodność stanu mowy w opóźnionym jej rozwoju (współautorka dr Dorota Lipiec)

 

Second Congress of Croatia Speech and Language Pathologists Speech and Language Pathology in the New Millenium, Zagrzeb, Chorwacja – prowadzenie (z dr Olgą Jauer-Niworowską) warsztatów pt. Wybrane choroby układu nerwowego o postępującym przebiegu a zastosowanie metod komunikacji wspomagającej i zastępczej (dotyczy schorzeń powodujących zaburzenia dyzartryczne)

Wybrane publikacje

Kwasiborska-Dudek J., Chojnicka I., de Ines M. (2020): Zaburzenie ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, uwarunkowania genetyczne i neurobiologiczne w: Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) pod red. naukową J.Kwasiborskiej-Dudek i D.Emiluty-Rozya, Wydawnictwo Harmonia Universalis (ISBN 978‐83‐7744‐194‐7) i Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (ISBN 978‐83‐66010‐45‐1), Gdańsk

 

Kwasiborska-Dudek J., Emiluta-Rozya D. (2020): Opóźniony rozwój mowy czy zaburzony rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci z ASD – diagnozowanie i formy zaburzeń komunikacji w ASD w: Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) pod red. naukową J.Kwasiborskiej-Dudek i D.Emiluty-Rozya, Wydawnictwo Harmonia Universalis (ISBN 978‐83‐7744‐194‐7) i Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (ISBN 978‐83‐66010‐45‐1), Gdańsk

 

Kwasiborska-Dudek J. (2020): ESDM (Early Start Denver Model) – wielospecjalistyczna metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD w: Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) pod red. naukową J.Kwasiborskiej-Dudek i D.Emiluty-Rozya, Wydawnictwo Harmonia Universalis (ISBN 978‐83‐7744‐194‐7) i Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (ISBN 978‐83‐66010‐45‐1), Gdańsk

 

Kwasiborska-Dudek J., de Ines M. (2020): Stymulacja rozwoju komunikacji dziecka z ASD w etapie prelingwalym, w: E-BIULETYN SPE Specjalne Potrzeby Edukacyjne, PWN, Numer 2 (17)-2020

 

Kwasiborska-Dudek J. (2020): Rola rodziców we wczesnej interwencji terapeutycznej ESDM (Early Start Denver Model) w: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia pod red. naukową A.Prokopiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ISBN 978-83-227-9318-3

 

Kwasiborska-Dudek J. (2015): The Early Start Denver Model (ESDM) jako przykład jednej z rekomendowanych metod terapeutycznych w ASD w: Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące pod red. naukową A. Rozetti i F. Rybakowskiego, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź-Warszawa, ISBN 978-83-908515-8-7

 

Kwasiborska-Dudek J., Regulska K., Borska-Mądrzycka Z. (2015): Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu w: Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem pod red. naukową B. Kaczmarek i A. Wojciechowskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, ISBN 978-83-7850-769-7

 

Kwasiborska-Dudek J. (2014): The Early Start Denver Model (ESDM) – metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12. miesiąca życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w: Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pod red. naukową A. Prokopiak, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa, ISBN 978-83-63766-20-7

 

Porayski-Pomsta J., Kwasiborska-Dudek J., Jauer-Niworowska O., Lipiec D., Golanowska M., Więcek-Poborczyk I., Malinowska A. (2013): Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym, Wydawnictwo Glottispol, Gdańsk, ISBN 978-83-86804-81-8

 

Kwasiborska-Dudek J. (2012): Model wczesnej interwencji dla dzieci z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu w: Integracja Sensoryczna – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, rok 12, nr 3, wrzesień 2012, ISSN 1899-1572

 

Kwasiborska J., Chojnicka I. (2012): Omówienie narzędzi diagnostycznych ADI-R i ADOS pod kątem zaburzeń komunikacji w: Nowa Logopedia, Tom 3, Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków

 

Kwasiborska J., Chojnicka I., Płoski R. (2012): Właściwe narzędzie diagnostyczne wyzwaniem prawdiłowej diagnozy. Wprowadzenie do polskich wersji dwóch instrumentów do diagnozy autyzmu: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) oraz Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-G) w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica II pod red. naukową Danuty Wolskiej, Adama Mikruta, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków

 

Kwasiborska J., Regulska K., Dardzińska A., Mróz T. (2011): Terapia logopedyczna dzieci z ASD w: Integracja Sensoryczna – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, rok 11, nr 2, czerwiec 2011, ISSN 1899-1572

 

Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2009): Dyzartria. Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii, wydawnictwo KOMLOGO, Gliwice, ISBN 978-83-61339-20-5

 

Kwasiborska J. (2008): Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) – skuteczne wykorzystanie dostępnych metod w: Diagnoza i terapia w logopedii pod red. J.Porayskiego-Pomsty, Towarzystwo Kultury Języka, Sekcja Logopedyczna, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka Tom VII, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, ISBN 978-83-7151-821-8

 

Kwasiborska J. (2003): Miejsce muzyki w funkcjonowaniu jednego z ośrodków dla osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii w: Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia pod red. naukową E.Jutrzyny, Wydawnictwo APS, Warszawa

 

Kwasiborska, J., Jauer-Niworowska O. (2002): Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka z cechami autyzmu, materiały konferencyjne pod red. naukową M.Przybysz–Piwkowej Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Wydawnictwo DiG, Warszawa

 

Kwasiborska J., Lipiec D. (2002): Różnorodność stanu mowy w opóźnionym jej rozwoju, materiały konferencyjne pod red. naukową M.Przybysz-Piwkowej Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Wydawnictwo DiG, Warszawa

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.